Youtube Video Downloader

Cách tải xuống video hoặc hình ảnh youtube trên máy tính của bạn.

Chỉ cần thêm sav khi bắt đầu youtube.com trên mỗi video bạn muốn tải xuống.

cách thêm sav vào url để tải xuống video youtube

Cách tải xuống video hoặc hình ảnh youtube trên thiết bị di động.

nút chia sẻ video youtube.

Tìm video mà bạn muốn tải xuống và nhấp vào nút chia sẻ để biết thêm tùy chọn.

Sao chép url video bằng cách nhấp vào"Sao Chép Liên kết".

youtube sao chép url video
cách tải xuống hình ảnh youtube trong trình duyệt.

Chuyển đến trình duyệt yêu thích của bạn, dán liên kết đã sao chép và thêm sav khi bắt đầu youtube.com.

Chọn kích thước hình ảnh và nhấp vào tải xuống. Bạn sẽ được chuyển hướng đến url hình ảnh gốc, bây giờ bạn có thể lưu nó.

cách chọn kích thước hình ảnh và tải xuống video.